Tietomuotoilu tekee tiedosta helposti ymmärrettävää

Tietomuotoilu on infografiikkaa ja tiedon visualisointia laajempi käsite. Tietomuotoilun tärkein tavoite on tehdä tiedosta helposti ymmärrettävää ja käytettävää.

Julkaistu:
Tiimi datavisualisoijia tutkii näytöllä näkyviä infografiikoita

Tietomuotoilu on prosessi, jossa tietoa esitetään visuaalisesti selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä voi sisältää tietojen esittämistä erilaisilla visualisointityypeillä, kuten kaavioilla, infograafeilla ja datavisualisaatioilla. Tietomuotoilun tavoitteena on tehdä tieto mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi ja selkeäksi, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllistä ja vaikuttavaa.

Tietomuotoilu voi olla apuna monilla aloilla, kuten liiketoiminnassa, terveydenhuollossa, hallinnossa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Se voi auttaa esittämään kompleksisia tietoja ymmärrettävästi ja tekemään päätöksiä helpommin perustuen tietoon.

Tietomuotoilu on tärkeä osa tietojen hallintaa ja käsittelyä, ja se edellyttää usein tietojen analysointia ja tarvittavien tietojen valintaa ennen visualisoinnin aloittamista. Hyvä tietomuotoilu edellyttää myös taitoa käyttää erilaisia visualisointityylejä ja -työkaluja, jotta tieto voidaan esittää mahdollisimman tehokkaasti ja ymmärrettävästi.

Mitä on hyvä tietomuotoilu

Hyvä tietomuotoilu viittaa tietojen esittämistapaan, jossa tieto on helposti ymmärretävää, muistettavaa ja käytettävää.

Selkeys

Tiedon on oltava selkeää ja ymmärrettävää kaikille kohderyhmille. Tämä tarkoittaa, että muotoiltavan tiedon on oltava visuaalisesti houkuttelevaa ja käytettävää, ja että se on esitettävä yksinkertaisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Käytettävyys

Muotoiltavan tiedon on oltava helposti käytettävissä ja saatavilla kaikille tarvitseville henkilöille. Tämä tarkoittaa, että tietomuotoilun on oltava saatavilla kohderyhmän alustoilla, kuten verkossa tai mobiililaitteilla, ja että se on helppo jakaa ja integroida muihin järjestelmiin.

Luotettavuus

Tietomuotoilun on perustuttava luotettaviin ja ajantasaisiin tietolähteisiin. Tämä tarkoittaa, että tietomuotoilun on perustuttava tarkkaan dataan, joka on tarkistettu puutteiden ja virheiden varalta.

Interaktiivisuus

Interaktiivinen tietomuotoilu voi tehdä tietojen esittämisestä entistä selkeämpää ja ymmärrettävämpää. Jos käyttäjällä on mahdollista tutkia itse dataa, se voi lisätä hänen silmissään datan luotettavuutta. Samalla datasta voi paljastua uusia kiinnostavia ulottuvuuksia.

Miten tietomuotoilu eroaa tiedon visualisoinnista ja infografiikasta?

Tietomuotoilu, tiedon visualisointi ja infografiikka ovat kaikki erilaisia tapoja esittää tietoa, mutta niillä on eroja.

Tietomuotoilu on laajempi käsite, joka kattaa kaikki tavat esittää tietoa selkeästi ja ymmärrettävästi. Tiedon visualisointi ja infografiikka ovat tietomuotoilun erityisiä aloja.

Tietomuotoilu voi käyttää erilaisia visualisointityylejä, kuten kaavioita ja datavisualisointeja. Tiedon visualisointi keskittyy yleensä tietojen esittämiseen graafisessa muodossa, kun taas infografiikka keskittyy yhdistämään tekstiä ja kuvia yhtenäiseen kokonaisuuteen.

Sisällöllisesti termeillä on myös eroa. Tietomuotoilu voi sisältää kaikenlaista tietoa, kun taas tiedon visualisointi ja infografiikka keskittyvät yleensä tiettyihin aihealueisiin, kuten tilastoihin ja prosessien kuvaamiseen.

Kaikilla näillä on erilaiset tarkoitukset ja käyttötavat, ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen tietojen esittämiseen. On tärkeää ymmärtää näiden kolmen käsitteen erot, jotta voidaan valita sopivin tapa esittää tieto mahdollisimman tehokkaasti.

Mitkä asiat auttavat onnistumaan tietomuotoilussa?

Tiedon visualisointi on yksi tehokkaimmista tapoja esittää tilastoja ja muuta numeerista tietoa. Esimerkiksi piirakkakaaviot, pylväskaaviot ja kartat ovat tehokkaita tapoja visualisoida tietoja ja tehdä niistä helpommin ymmärrettäviä.

Erilaisten verkkopalvelujen ja sovellusten hyödyntäminen auttaa organisaatiota paremmin hallitsemaan ja analysoimaan sen käyttämää dataa. Esimerkiksi Tableau, PowerBI ja Qlik ovat suosittuja alustoja, joita käytetään laajalti tiedon esittämiseen erilaisilla aloilla. On myös suositeltavaa pyytää visualisointiin apua alaan perehtyneiltä erikoisosaajilta.

Tiedon järjestäminen ja luokittelu organisaation sisällä voivat parantaa tiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Esimerkiksi tiedostojen ja tietokantojen luokittelu ja nimeäminen voivat auttaa henkilöstöä löytämään tarvitsemansa tiedot helposti.

Datan korjaaminen ja täydentäminen voivat parantaa tiedon luotettavuutta ja laatua. Esimerkiksi tietojen puuttuvien arvojen täydentäminen ja virheiden korjaaminen voivat parantaa tietojen käyttökelpoisuutta analysoinnissa ja päätöksenteossa.

Datan hallinnointi, standardointi ja data-mallit nousevat tärkeään rooliin tietojen validoinnissa. Organisaation on varmistettava, että kaikilla datan kanssa toimivilla henkilöillä on riittävä ymmärrys, mitä eri tietokantojen kentät tarkoittavat. On syytä muistaa, että datan yhteneväisyys vaatii jatkuvaa ja huolellista työtä.

Miten organisaatiossa kannattaa kehittää tietomuotoilutaitoja?

Organisaation kehittyminen tietomuotoilussa vaatii aikaa, resursseja ja sitoutumista. Tässä muutamia asioita, joita organisaation kannattaa harkita, jotta se kehittyisi:

Kehitä strategia

Organisaation on määriteltävä selkeä tietomuotoilun strategia, joka perustuu sen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki tietomuotoiluun liittyvät päätökset ja toimenpiteet ovat linjassa yrityksen yleisen strategian kanssa.

Kouluta henkilöstöä

Organisaation on investoitava henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen tietomuotoilun alalla. Tämä auttaa henkilöstöä ymmärtämään tietomuotoilun periaatteita ja taitoja, ja soveltamaan niitä tehokkaasti työssään. Apuja tähän voi saada tutustumalla artikkeleihin Infograafikko-blogissa tai hankkimalla henkilöstölle koulutusta.

Harkitse tietomuotoilun ratkaisujen hankintaa

Organisaation on harkittava tietomuotoilun ratkaisujen hankintaa, kuten tietomuotoilun työkaluja, sovelluksia ja asiantuntijoiden palkkaamista. Nämä ratkaisut voivat auttaa tehostamaan tietomuotoiluprosesseja ja parantamaan tietomuotoilun laatua.

Tee yhteistyötä ja verkostoidu

Organisaation on kehitettävä yhteistyötä ja verkostoitumista muiden organisaatioiden, asiantuntijoiden ja korkeakoulujen kanssa. Tämä auttaa organisaatiota saamaan lisää tietoa ja tukea tietomuotoilun alalla, ja kehittämään tietomuotoilutaitojaan.

Mittaa tuloksia

Organisaation on jatkuvasti mitattava ja arvioitava tietomuotoilun tuloksia ja tehtyjä päätöksiä. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet tietomuotoilussa, ja kehittämään toimintaansa vastaavasti.

On tärkeää huomata, että kehitys tietomuotoilussa vaatii aikaa ja sitoutumista, ja organisaation on oltava valmis tekemään panostuksia siihen.

Millainen on hyvä tietomuotoilustrategia?

Hyvä tietomuotoilun strategia sisältää useita tärkeitä elementtejä, jotka auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tietomuotoilussa.

Tavoitteet ja visio

Määrittele selkeät tavoitteet ja visiot siitä, mitä organisaatio haluaa saavuttaa tietomuotoilun avulla. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tiedon käytön tehostamiseen, tiedon saatavuuden parantamiseen tai tiedon luotettavuuden lisäämiseen.

Resurssit

Täsmennä tarvittavat resurssit, kuten henkilöstön, budjetin ja teknologian, jotta tietomuotoilun tavoitteet voidaan saavuttaa. Voit pyytää ulkopuolista konsultaatiota, mikäli tarvitset apua resurssien käytön määrittelyssä.

Prosessit ja toimintamallit

Määrittele selkeät prosessit ja toimintamallit tietomuotoilun eri vaiheille, kuten tiedon keruulle, tiedon muokkaamiselle ja tiedon jakamiselle.

Teknologiat ja työkalut

Rajaa tarvittavat teknologiat ja työkalut tietomuotoilun tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Esimerkiksi Infogram ja Canva ovat viestinnän ammattilaisten keskuudessa suosittuja työvälineitä infograafien luomiseen. Katso, mitä muita työkaluja voit käyttää infograafien tekemiseen.

Tietomuotoiluosaaminen on organisaation menestyksen ytimessä

Hyvä tietomuotoiluosaaminen auttaa organisaatioita lukuisilla tavoilla, jotka kytkeytyvät keskeisiin menestyksen avaintekijöihin.

Hyvin suunniteltu tietomuotoilu auttaa ihmisiä ymmärtämään tietojen merkityksen ja näkemään niitä uusilla tavoilla. Tämä voi johtaa parempaan tietojen hyödyntämiseen ja tehokkaampiin päätöksiin.

Tietomuotoilun avulla tiedon jakaminen ja välittäminen organisaation sisällä ja ulkopuolella on helpompaa ja tehokkaampaa. Tämä voi johtaa parempaan yhteistyöhön, tehokkaampiin projekteihin ja nopeampaan tiedon välittämiseen.

Hyvin suunniteltu tietomuotoilu auttaa organisaatiota tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta, koska organisaatiossa on parempi ymmärrys, mitkä tekijät kytkeytyvät esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja uskollisuuteen.

Hyvin suunniteltu tietomuotoilu antaa organisaatiolle kilpailuetua, koska se tekee tietojen hyödyntämisestä ja jakamisesta tehokkaampaa. Tämä voi auttaa organisaatiota nopeampaan ja tehokkaampaan päätöksentekoon ja toimintaan.

Tietomuotoilun avulla organisaation sisäinen tehokkuus voi parantua, koska se tekee tiedon hallinnasta, jakamisesta ja hyödyntämisestä helpompaa ja tehokkaampaa. Tämä voi johtaa parempaan työkulttuuriin ja motivaatioon.

Tiedolla johdettu organisaatio loistaa myös tietomuotoilussa

Tiedolla johtaminen ja tietomuotoilu ovat tiiviisti toisiinsa kytköksissä, sillä tiedolla johtaminen perustuu hyvin järjestettyjen ja hyvin esitettyjen tietojen hyödyntämiseen. Tietomuotoilu puolestaan auttaa organisaatiota tekemään tietojen hyödyntämisestä ja jakamisesta tehokkaampaa ja helpompaa.

Tietomuotoilun avulla tiedot voidaan esittää selkeästi, havainnollisesti ja helposti ymmärrettävästi, mikä tekee niiden hyödyntämisestä ja ymmärtämisestä helpompaa. Tämä puolestaan mahdollistaa tiedon johdonmukaisen ja tehokkaan hyödyntämisen ja käsittelyn, mikä on välttämätöntä tiedolla johtamiselle.

Hyvin suunniteltu tietomuotoilu voi myös helpottaa datan yhdistämistä ja analysointia, mikä on välttämätöntä tiedolla johtamiselle. Se voi auttaa johtajia näkemään tärkeitä yhteyksiä ja trendejä, mikä puolestaan mahdollistaa parempien päätöksentekoprosessien ja tehokkaamman toiminnan.

Lyhyesti sanottuna, tietomuotoilu ja tiedolla johtaminen ovat toisiinsa kytköksissä, sillä hyvin suunniteltu tietomuotoilu mahdollistaa tiedolla johtamisen, ja tiedolla johtaminen puolestaan perustuu hyvin järjestettyjen ja hyvin esitettyjen tietojen hyödyntämiseen.

Lopuksi

Tietomuotoilu auttaa tekemään tietojen esittämisestä selkeää, havainnollista ja helposti ymmärrettävää. Se merkitsee sitä, että tietoa on helpompi hyödyntää ja ymmärtää. Hyvällä tietomuotoilulla dataa voidaan hyödyntää tehokkaammin, mikä on tärkeää tiedolla johtamisessa. Hyvin esitetty ja hyvin järjestetty data mahdollistaa paremmat päätökset ja tehokkaamman toiminnan.

Tietomuotoilussa visuaalisuudella on keskeinen rooli, koska silmä ja aivot ovat erittäin herkkiä visuaalisille viesteillä. Visuaalisuus auttaa havainnollistamaan ja esittämään tietoa selkeästi ja ymmärrettävästi.

Visuaaliset viestit ovat helpommin muistettavia kuin pelkät tekstit. Niillä voidaan luoda vahva yhteys vastaanottajaan, ja tämä voi auttaa välittämään tietoa ja viestejä paremmin.

- Joel Kanerva


Lue lisää

Lataa ilmainen infografiikka ja tiedon visualisointi -opas

Saat ilmaisen oppaan tiedon esittämiseen, kun tilaat uutiskirjeeni.

Opit oppaan avulla kolme avaintaitoa tiedon parempaan esittämiseen. Tilaamalla oppaan saat myös uutiskirjeeni. Uutiskirjeessä annan vinkkejä infografiikan esittämiseen ja tiedon visualisointiin.

Parempia esityksiä -kirjan kansikuva

Kiinnostuitko?

Toteutan kaiken kokoisia projekteja pienistä hankkeista suuritöisiin kokonaisuuksiin. Osa kumppanuuksistani on muutaman tunnin projekteja, toiset pitkäaikaisia asiakkuuksia.

Hinnoitteluni perustuu tuntiarvioon ajankäytöstä tai asiakkaan halutessa toteutuneisiin työtunteihin.

Pohditko infografiikkaprojektin aloittamista? Tarjoan ilmaista konsultaatiota uusille asiakkaille.

Valokuva henkilöstä Joel Kanerva