Tiedon visualisointi - mitä se tarkoittaa?

Tiedon visualisointi tarkoittaa tiedon esittämistä graafisessa muodossa. Tämä voi sisältää kaavioita, taulukoita, infograafeja tai muita kuvallisia esitystapoja.

Julkaistu:
Henkilö istuu tietokonella ja ympärillä näkyy erilaisia kuvaajia, jotka ovat esimerkkejä visualisoidusta tiedosta.

Tiedon visualisointi mahdollistaa tiedon havainnollistamisen, helpottaa ymmärrystä ja antaa nopean yleiskuvan monimutkaisista tietosyistä ja näkökulmista. Tiedon visualisointi hyödyntää ihmisten visuaalista hahmotuskykyä ja antaa mahdollisuuden nähdä asioita uudesta näkökulmasta sekä vertailla ja yhdistellä erilaisia tietoja tehokkaasti. Tämä voi auttaa luomaan selkeän ja ymmärrettävän kuvan tiedosta ja tehdä tiedon esittämisestä tehokkaampaa ja mielekkäämpää.

Tiedon visualisointi on erityisen tärkeää, kun halutaan esittää suuria määriä tietoja, kuten tilastoja tai jakaumia. Visuaalisesti esitettynä tällaiset tiedot ovat helpompia ymmärtää ja niistä on helpompi saada yleiskuva. Tämä on erityisen tärkeää, kun halutaan saada yleisö ymmärtämään trendejä tai ilmiöitä.

Hyvällä tiedon visualisointilla voi saavuttaa monia asioita. Ensinnäkin se auttaa ihmisiä ymmärtämään tietoja paremmin ja nopeammin. Visuaalisesti esitetyt tiedot ovat helpompia muistaa ja ne jättävät pysyvämmän vaikutelman kuin pelkät sanat. Tämä on erityisen tärkeää, jos halutaan esittää tietoja, joita tarvitaan myöhemmin muistettavaksi.

Toiseksi, tiedon visualisointi auttaa luomaan ymmärrettävän ja selkeän tarinan tietojen taustalla. Tämä on erityisen tärkeää, kun halutaan välittää tietoa, joka on tärkeää ymmärtää ja jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä. Hyvä tiedon visualisointi auttaa luomaan tarinan, joka on selkeä ja ymmärrettävä, ja joka auttaa ihmisiä ymmärtämään tietojen merkityksen ja niiden vaikutuksen.

Miten tiedon visualisointi eroaa infografiikasta?

Tiedon visualisointi ja infografiikka ovat kaksi erilaista tapaa esittää tietoa, mutta niillä on usein yhteisiä piirteitä.

Tiedon visualisointi on laajempi käsite, joka sisältää useita erilaisia tapoja visualisoida tieto, kuten kaavioita, diagrammeja ja taulukoita. Se keskittyy tietojen havainnollistamiseen ja esittämiseen selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Infografiikka puolestaan on erityinen tiedon visualisointitapa, joka keskittyy selkeään ja havainnolliseen esittämiseen käyttämällä värejä, kuvioita, symboleja ja tarinoita. Infografiikat ovat usein interaktiivisia ja tarjoavat tarkempaa tietoa yksittäisistä aiheista, kuten historiallisista tapahtumista, ilmastonmuutoksesta tai terveysriskeistä.

Yleisesti ottaen, infografiikka on yksi tapa visualisoida tieto, ja se keskittyy tarkemmin yksittäisiin aiheisiin ja tarjoaa tarkempaa tietoa. Tiedon visualisointi puolestaan on laajempi käsite, joka voi sisältää useita erilaisia tietojen visualisointitapoja, joista infografiikka on yksi. Tiedon visualisoinnin ja infografiikan kattokäsite tietomuotoilu taas käsittää myös muunlaisen informaation kuin visuaalisen sisällön.

Milloin tietoa kannattaa esittää visuaalisesti?

Tietoa kannattaa visualisoida, kun haluat tehdä tiedosta helpommin ymmärrettävää ja muistettavaa. Tiedon visualisointi on erityisen hyödyllistä, jos tiedolla on monta eri osaa tai jos haluat esittää suhteellisia tai suhteellisia eroja tiedossa. Seuraavia tilanteita voidaan luonnehtia esimerkeiksi tilanteista, joissa tiedon visualisointi on hyödyllistä:

Monimutkainen data

Kun dataa on paljon, sen esittäminen kaavioiden tai diagrammien avulla tekee niistä helpommin ymmärrettäviä ja selkeitä.

Suhteiden esittäminen

Kaavioiden ja diagrammien avulla voit esittää tietojen välisiä suhteita, kuten korrelaatioita tai ajan suhteita.

Tietojen vertailu

Tietojen vertailu on helpompaa, kun niitä esitetään graafisesti. Tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat visuaalisia olentoja ja heidän on helpompi muodostaa kuva siitä, mitä he näkevät. Tämä voi tehdä päätöksenteosta helpommaksi ja tehokkaammaksi.

Trendit ja kehitys

Kaaviot ja diagrammit ovat hyödyllisiä, kun haluat seurata tietojen kehitystä ajan yli. Verrattuna pelkkään tekstiin tai numeroihin, visualisointi auttaa ymmärtämään tietoja syvällisemmin ja tekee niistä helpommin muistettavia.

Yleisesti ottaen, tiedon visualisointi on hyödyllistä silloin, kun haluat tehdä tietojen esittämisestä selkeämpää, helpommin ymmärrettävää ja muistettavampaa. Se on erityisen hyödyllistä suurten ja monimutkaisten tietovarantojen kanssa, suhteiden, tietojen vertailun, trendien ja kehityksen seuraamisen ja tilastollisten tietojen esittämisessä.

Milloin tieto kannattaa esittää taulukkona ja milloin visuaalisesti?

Taulukko ja kaavio ovat molemmat tehokkaita tapoja visualisoida tietoja, ja valinta riippuu tavoitteista ja esitettävästä tiedosta. Tässä on muutamia suuntaviivoja.

Taulukko sopii hyvin tietojen esittämiseen numeerisessä muodossa, kun tärkeintä on esittää tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa. Esimerkiksi tilastot, budjetit tai laskentatiedot voivat olla hyvin sopivia taulukoille.

Kaaviot sopivat paremmin tietojen esittämiseen visuaalisessa muodossa, ja ne ovat hyviä kuvatessa suhteellisia arvoja ja suuntauksia. Kaaviot ovat erityisen hyviä esittämään suuria tai monimutkaisia ​​tietosarjoja, joita on vaikea ymmärtää taulukoista. Esimerkiksi linjakaaviot, pylväskaaviot tai piirakkakaaviot ovat hyviä vaihtoehtoja.

Millaisia työkaluja tiedon visualisointiin voi käyttää?

Tableau on johtava tiedon visualisointityökalu, joka on suunniteltu erityisesti liiketoiminnan tarpeisiin. Se tarjoaa laajan valikoiman visuaalisia esitystapoja ja mahdollistaa tiedon yhdistämisen ja analysoinnin.

PowerBI on Microsoftin tarjoama tiedon visualisointityökalu, joka on suunniteltu helpottamaan tiedon esittämistä ja analysointia. Se tarjoaa erilaisia ​​visuaalisia esitystapoja ja mahdollistaa tiedon yhdistämisen ja analysoinnin.

QlikView on tiedon visualisointityökalu, joka on suunniteltu tarjoamaan tehokkaan tiedonkäsittelyratkaisun. Se tarjoaa monipuolisia visuaalisia esitystapoja ja mahdollistaa tiedon yhdistämisen ja analysoinnin.

D3.js on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto, joka mahdollistaa tiedon visualisoinnin dynaamisesti ja interaktiivisesti. Se tarjoaa laajan valikoiman visuaalisia esitystapoja ja mahdollistaa tiedon yhdistämisen ja analysoinnin.

Ggplot2 on avoimen lähdekoodin R-kirjasto, joka mahdollistaa tiedon visualisoinnin monipuolisesti. Se tarjoaa laajan valikoiman visuaalisia esitystapoja ja mahdollistaa tiedon yhdistämisen ja analysoinnin.

Matplotlib on yksi suosituimmista ja monipuolisimmista Python-kirjastoista tiedon visualisointiin. Se tarjoaa monia graafisia esitysmuotoja, kuten histogrammeja, kuvaajia ja diagrammeja.

Microsoft Excel on perinteinen tiedon visualisointityökalu, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda yksinkertaisia kaavioita ja taulukoita. Vaihtoehtoisia taulukko-ohjelmia Microsoft Excelille ovat Google Sheets ja Open Office Calc.

Mitkä ovat parhaat kaaviotyypit tiedon visualisointiin

Riippuen tiedon luonteesta ja tavoitteista, erilaiset kaaviotyypit sopivat paremmin tiettyihin tilanteisiin. Tässä on muutamia yleisiä kaaviotyyppejä, joita usein käytetään tiedon visualisoinnissa:

Pylväskaavio

Pylväskaaviot ovat yksinkertaisia ja helppoja ymmärtää. Niitä käytetään usein vertaamaan eri kohteiden suuruusluokkia tai lukumääriä.

Esimerkkipalkkikuvio esittää manaattien määrän. Data on kuvitteellista.

Viivakaavio

Viivakaaviot sopivat hyvin ajallisten tietojen visualisointiin. Ne esittävät muutoksia ajassa ja antavat ymmärrystä kehityksen suunnasta ja nopeudesta.

Esimerkkiviivakaavio esittää manaatin poikasten määrän. Data on kuvitteellista.

Piirakkadiagrammi

Piirakkadiagrammi on erinomainen tiedon visualisointityökalu, jos haluat esittää eri osuuksien suhteellisia suuruusluokkia tai esittää tiedon jakautumisen eri kategorioihin. Piirakkadiagrammi esittää tiedon yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettävällä tavalla, ja se soveltuu erityisesti tiedolle, joka jakautuu eri osuuksiin.

Esimerkkipiirakkadiagrammi esittää manaattifanien ikäjakauman. Data on kuvitteellista.

Hajontakuvio

Hajontakuvio on erinomainen tiedon visualisointityökalu, jos haluat esittää kahden muuttujan välisiä suhteita ja niiden varianssia. Hajontakuvio esittää tiedon pisteinä, joista näkyy kuinka usein eri arvoparit esiintyvät.

Esimerkiksi, jos haluat verrata kahta muuttujaa, kuten myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, hajontakuvio on hyvä vaihtoehto. Se näyttää, onko suhde yhteysmuuttujien välillä positiivinen, negatiivinen tai ei ole yhteyttä. Se näyttää myös varianssin suuruuden ilmaisemalla, kuinka paljon muuttujien arvot vaihtelevat.

Esimerkkihajontakuvio esittää manaattien painon ja pituuden jakauman. Data on kuvitteellista.

Histogrammi

Histogrammi on hyvä tapa visualisoida jakaumallista tietoa, jossa haluat nähdä, kuinka usein tietyt arvot esiintyvät tai jakaantuvat tietylle väliarvolle. Histogrammi esittää tämän luomalla pylväitä tai kaistoja, jotka kuvastavat eri arvojen esiintymämäärää. Esimerkiksi koululuokan oppilaiden saamat tenttiarvosanat voitaisiin esittää histogrammina.

Esimerkkihistogrammi esittää manaattien painon jakauman. Data on kuvitteellista.

Laatikko–jana-kaavio

Laatikko–jana-kaavio soveltuu hyvin tiedon esittämiseen, joka perustuu jakaumiin tai luokitteluun. Laatikko–jana-kaavio sisältää yhden puoli-läpikuultavan laatikon jokaiselle luokalle, joka esittää kyseisen luokan esiintymiskerran ja jakauman. Janat ulottuvat jokaisesta luokasta puoliläpikuultavan laatikon yläreunaan ja edustavat luokan esiintymien ulkopuolella olevia arvoja. Laatikko–jana-kaavio soveltuu esimerkiksi tiedon esittämiseen, jossa halutaan verrata useiden ryhmien tai luokkien välisiä eroja tai yhteyksiä.

Esimerkkihistogrammi esittää manaattien painon jakauman. Data on kuvitteellista.

Lämpökartta

Lämpökartat ovat erityisen sopivia tiedon visualisointiin, joka liittyy kvantitatiivisiin arvoihin, joilla on jonkinlainen geografinen tai tilallinen ulottuvuus. Lämpökartat esittävät tällaisen tiedon käyttämällä värejä osoittamaan erilaisia arvoja tai luokkia eri alueilla. Tällainen visualisointi on erittäin hyödyllistä, kun halutaan nähdä nopeasti ja helposti korrelaatioita ja jakautumia eri arvojen välillä tietyssä paikassa. Esimerkiksi voidaan käyttää lämpökarttoja esittämään sääolosuhteita, asukastiheyttä, väestökehitystä tai taloudellista toimintaa tietyissä maantieteellisissä alueilla.

Lämpökartoilla voidaan nopeuttaa myös taulukkomuotoisen tiedon visuaalista hahmottamista esittämällä numeerisia arvoja värein. Tällä tavoin on helpompi erottaa kaavoja ja trendejä isossa tietomassassa.

Esimerkkilämpökartta esittää vesistöjen lämpötilaa kuukausittain. Data on kuvitteellista.

Treemap

Treemap soveltuu hyvin suuren ja monimutkaisen tiedon esittämiseen hierarkkisessa muodossa. Treemapilla voit esittää tietoja, joilla on hierarkkisia rakenteita, kuten esimerkiksi organisaatioiden rakenne, tuotantolaitosten rakenne, tietokannan rakenne jne. Treemap kuvaa tiedot pienistä ja suurista osista koostuvina laatikoina, joilla on erilaisia värejä tai kuvioita tiedon korostamiseksi. Näin tiedon esittäminen on selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää.

Esimerkki-treemap esittää manaattien painon jakauman. Data on kuvitteellista.

Konkreettisia vinkkejä tiedon visualisointiin - kaavioiden esittäminen

Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit pitää kaaviot yksinkertaisina ja tehokkaina.

Vältä tarpeetonta informaatiota

Koska tiedon visualisoinnin tarkoitus on helpottaa ja tehdä tietoja ymmärrettävämmäksi, tarpeettoman informaation sisällyttäminen visualisointiin saattaa vääristää tietojen välittämää merkitystä ja hämmentää katsojaa. Se saattaa myös johtaa tarpeettomiin yksityiskohtiin keskittymiseen, joka vie pois visualisoinnin päätarkoituksesta, eli tärkeän tiedon ymmärtämisestä. Siksi on tärkeää valita vain olennaisimmat tiedot ja esittää ne mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti.

Käytä selkeitä fontteja

Tiedon visualisoinnissa kannattaa käyttää selkeitä fontteja, sillä ne helpottavat tietojen lukemista ja ymmärtämistä. Selkeä ja yksinkertainen fontti tukee tietojen parempaa hahmottamista ja mahdollistaa yleiskuvan saamisen nopeasti. Liian pieni tai kalligrafisesti muotoiltu fontti voi tehdä tekstistä hankalaa lukea ja häiritä visuaalista esitystä. Pieni fontti ei välttämättä näy esitystilanteissa takariviin.

On tärkeää valita fontti, joka on riittävän selkeä ja sopii visuaaliseen tyyliin, jotta tietojen välittäminen on mahdollisimman tehokasta.

Näytä, älä selitä

Tiedon visualisoinnissa on tärkeää pitää tekstimäärä lyhyenä, sillä liian pitkä ja monimutkainen teksti voi tehdä kaavion selaamisesta ja ymmärtämisestä hankalaa. Lyhyt ja ytimekäs teksti auttaa yleisöä keskittymään tärkeimpään tietoon ja vähentää mahdollisuutta, että yleisö eksyy tärkeimmästä informaatiosta. Lisäksi lyhyt teksti auttaa pitämään kaavion yksinkertaisena ja selkeänä. Yksinkertainen ja selkeä kaavio on tehokkaampi ja helpompi ymmärtää kuin kaavio, joka sisältää liikaa tekstiä ja informaatiota.

Valitse ymmärrettävät symbolit

Symbolit ovat tärkeitä tiedon visualisoinnissa, sillä ne helpottavat ymmärrystä ja edistävät tiedon muistamista. Tärkeää on valita symbolit, jotka ovat selkeitä ja ymmärrettäviä kaikille, jotka katsovat visualisointia.

Väärän symbolin käyttäminen voi johtaa väärinkäsityksiin tai tiedon tulkinnan virheelliseen muotoon. Lisäksi kannattaa välttää symbolien käyttöä, jotka ovat loukkaavia tai syrjiviä tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan, kuten rotu, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai uskonto. Jos olet epävarma symbolin merkityksestä, voit kysyä muilta henkilöiltä, joilla on erilaisia taustoja, tai tutkia symbolin merkitystä verkossa ennen sen käyttöä visualisoinnissa.

Käytä värejä tehokkaasti

Värejä kannattaa käyttää tiedon visualisoinnissa tarkoituksellisesti ja harkiten, jotta ne todella tukevat tietojen esittämistä ja tekevät visualisoinnista helposti ymmärrettävän. Väreillä on merkittävä vaikutus sen selkeyteen ja tehokkuuteen.

Värien valinnassa tulee käyttää yhtenäisiä ja selkeitä värejä, jotta tiedon visualisointi on helposti ymmärrettävää. Värien valinnassa kannattaa huomioida kontrasti, jotta teksti ja kaaviot erottuvat taustasta.

Väreillä voi antaa lisää merkityksiä eri tietojen suhteessa toisiinsa. Kun värejä käytetään tiedon visualisoinnissa, on tärkeää varmistaa, ettei värejä valita diskriminoivia värejä. Värit eivät saa olla loukkaavia ja on varmistettava, että myös erityisryhmille värit ovat saavutettavia.

Huolehdi tasapainosta

Tiedon visualisoinnissa on tärkeää huolehtia tasapainosta, sillä yksinkertaiset ja tasapainoiset visualisointit antavat selkeän ja helposti ymmärrettävän esityksen tiedosta. Liian monimutkaiset visualisointit voivat olla hämmentäviä ja johtaa virheellisiin johtopäätöksiin, kun taas liian yksinkertaiset visualisointit voivat jättää tarvittavia tietoja pois. On tärkeää valita oikea visualisointityyppi ja säädellä visualisoinnin yksityiskohtia, kuten värejä, fontteja ja symboleja, niin, että lopputulos on selkeä, informatiivinen ja tasapainoinen.

On myös huomioitava sisällön ja ulkoasun tasapaino. Kaavion sisältö on tärkein osa, ja sen tulee olla tärkeää, relevanttia ja merkityksellistä. Muista valita vain ne tiedot, jotka ovat tarpeen ja jotka ovat olennaisia ​​tehtävän täyttämiseen.

Hierarkian eli tärkeysjärjestyksen luominen on tärkeää, jotta tiedot ovat helposti ymmärrettäviä ja priorisoituja. Hierarkian tulee näyttää tietojen tärkeysjärjestys, jotta katsoja voi nopeasti hahmottaa ja ymmärtää tärkeimmät tiedot. Muista käyttää kooltaan erilaisia elementtejä, värejä ja muotoja erottamaan tärkeät tiedot ja tekemään ne näkyviksi.

Esimerkiksi, jos haluat visualisoida myynnin tilastoja yrityksellesi, voit käyttää hierarkiaa järjestämään tietoja selkeästi ja ymmärrettävästi. Voit tehdä tämän esimerkiksi käyttämällä seuraavia vinkkejä:

Järjestä tiedot tärkeysjärjestykseen. Aloita esittämällä tärkeimmät tiedot, kuten kokonaismyynnin ja vuosittainen kasvu. Sitten voit esittää tarkempia tietoja, kuten kuukausittaisen myynnin ja myynnin jakautumisen eri tuotekategorioille.

Vältä tarpeetonta yksityiskohtaisuutta. Vältä lisäämästä tarpeettomia tietoja kaavioihin, jotka eivät lisää tietojen ymmärrettävyyttä tai auta katsojaa ymmärtämään tietoja.

Muista, että sisällön ja ulkoasun tasapaino vaihtelee kaavion tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Tärkeintä on, että kaavion sisältö ja ulkoasu toimivat yhdessä tehokkaasti ja auttavat ymmärtämään tietoa mahdollisimman tehokkaasti.

Käytä animaatioita harkiten

Ennen kuin aloitat animaation luomisen, varmista, että animaation käyttö on tarpeellista ja että se parantaa tiedon ymmärtämistä. Pidä animaatiot yksinkertaisina ja selkeinä. Liian monimutkaiset animaatiot voivat häiritä tiedon ymmärtämistä.

Animaatioiden on oltava tukemassa tiedon esittämistä eikä kyse saa olla vain esityksen ulkonäön parantamisesta. Varmista myös, että animaation nopeus on sopiva ja se tukee tiedon esittämistä.

Hyvä animaatio on tarkka ja se sopii muuhun visuaaliseen tyyliin. Hyvin tehdyllä animaatiolla voi auttaa ymmärtämään tiedon paremmin.

Miten voin varmistaa, että visualisoitava tieto on ymmärrettävää

Tiedon visualisoinnin tehokkuuden testaaminen on tärkeää varmistaaksesi, että visualisointi tukee tavoitteita ja välittää tietoa tehokkaasti. Parhaimmassa tapauksessa voit testata tietoa testiryhmällä. Jos olet epävarma, kannattaa palautetta kysyä aina vähintään kollegalta. Tässä joitain vinkkejä, miten testiryhmää voi hyödyntää:

Aikatesti

Kysy testiryhmältä, kuinka kauan he tarvitsevat tietojen ymmärtämiseen visualisoinnin avulla ja vertaa tulosta tavoitteeseen.

Pyydä palautetta

Kysy testiryhmältä heidän mielipidettään visualisoinnista ja kuinka helppo on ymmärtää visualisoitua tietoja.

Suorita A/B-testi

Tee visualisoitavasta tiedosta A- ja B-versiot. Pyydä palautetta molemmista versioista ja pyydä testiryhmän jäseniä vertailemaan versioita keskenään.

Miten kannattaa kehittää omaa osaamistaan tiedon visualisoinnissa

Tiedon visualisoinnissa kehittyy useilla eri tavoilla. Tässä muutamia vinkkejä:

  • Tutustu erilaisiin tiedon visualisointi -tyyleihin ja -tekniikoihin. Ideoita voit saada portfoliostani tai etsimällä verkosta hyviä esimerkkejä tiedon visualisoinnista.
  • Muista myös harjoittelu. Voit aloittaa visualisointiharjoituksilla, joissa käytät erilaisia työkaluja ja kirjastoja tiedon visualisointiin.
  • Virheet kuuluvat asiaan. Kun opit uusia tekniikoita ja taitoja, kokeile niitä erilaisissa projekteissa. Virheet kuuluvat asiaan, eikä niistä kannata huolestua. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä tekniikat toimivat parhaiten erilaisissa tilanteissa ja voit parantaa taitojasi.
  • Pyydä palautetta. Pyydä muilta ammattilaisilta ja asiantuntijoilta palautetta visualisointeistasi. He voivat antaa arvokkaita näkemyksiä, jotka auttavat sinua kehittämään taitojasi.
  • Opiskelu on jatkuvaa. Tiedon visualisointi on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ala. Voit esimerkiksi osallistua verkko-oppimisryhmiin ja lukea blogikirjoituksia. Suosittelen perehtymään kirjoitukseeni tiedon visualisoinnin parhaista käytännöistä.

Muista, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan voit palkata avuksesi alan erikoisosaajan.

Autan yrityksiä ja yhteisöjä niin pienissä kuin suurissa tiedon visualisoinnin haasteissa. Asiantuntijan palkkaaminen voi olla järkevää, kun tarvetta luoda laadukas esitys ja tieto on niin kompleksista, että sitä on vaikea esittää järkevästi ilman erikoisosaajaa.

- Joel Kanerva


Lue lisää

Lataa ilmainen infografiikka ja tiedon visualisointi -opas

Saat ilmaisen oppaan tiedon esittämiseen, kun tilaat uutiskirjeeni.

Opit oppaan avulla kolme avaintaitoa tiedon parempaan esittämiseen. Tilaamalla oppaan saat myös uutiskirjeeni. Uutiskirjeessä annan vinkkejä infografiikan esittämiseen ja tiedon visualisointiin.

Parempia esityksiä -kirjan kansikuva

Kiinnostuitko?

Toteutan kaiken kokoisia projekteja pienistä hankkeista suuritöisiin kokonaisuuksiin. Osa kumppanuuksistani on muutaman tunnin projekteja, toiset pitkäaikaisia asiakkuuksia.

Hinnoitteluni perustuu tuntiarvioon ajankäytöstä tai asiakkaan halutessa toteutuneisiin työtunteihin.

Pohditko infografiikkaprojektin aloittamista? Tarjoan ilmaista konsultaatiota uusille asiakkaille.

Valokuva henkilöstä Joel Kanerva